PRIVACY STATEMENT

Privacy beleid Senior Support

Vanaf 25 mei is de nieuwe Europese privacywet van kracht. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Senior Support. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Senior Support respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) hieraan stelt.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u gegevens invult of achterlaat op onze website, u ons mailt of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen in een beveiligd ATS systeem op beveiligde servers van onze hosting partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling bij gezelschap en ondersteuning thuis bij particulieren en individuele begeleiding in opdracht. Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.

u te benaderen via nieuwsbrieven die interessant kunnen zijn.
uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling als supporter dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentie checks.
om een bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren indien we bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude etc.
een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken.
voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en opleiding.

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt op het intake formulier.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortedatum, geslacht
curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, werkervaring en trainingen
gegevens over beschikbaarheid en verlof
andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
evt pasfoto – op vrijwillige basis

Op het moment dat u door Senior Support bemiddeld wordt:
nationaliteit, BSN-nummer en overige gegevens die gerelateerd zijn aan het betalen van de declaratie en/of factuur. Senior Support legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid en/of gezondheid.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (supporters, zzp-ers) delen? Senior Support kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?’.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Indien u (nog) niet via Senior Support bent bemiddeld.
Uw bemiddelings gegevens (Intakeformulier en gespreksverslag, en evt CV.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. U krijgt na een jaar een bericht van ons of u ingeschreven wilt blijven staan.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven door ons een bericht te sturen. U wordt dan niet meer benaderd door Senior Support.

Indien u via Senior Support werkt/hebt gewerkt.
Uw bemiddelings gegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde bemiddeling. Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Senior Support.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, dan kunt u dit aangeven. Uw persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd. Uw persoonsgegevens zijn dan enkel beschikbaar voor Senior Support onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden).

Senior Support verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties
namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Senior Support kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan supporters of zzp-ers, zakenpartners, die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Senior Support hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Beveiliging
Senior Support doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Senior Support met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Technische informatie
Onze website kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van de computer. Het IP-adres van de Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u bezocht en de informatie die u bekeek, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website door de systeembeheerder en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Senior Support maakt gebruik van webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Vragen en feedback
Senior Support is gevestigd te Driebergen en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (verantwoordelijk in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming AVG). We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Senior Support
Welgelegenlaan 3
3971 HL Driebergen
contact@senior-support.nl

Senior Support betrouwbaar, service en zekerheid, seniorservice

 

Versie 0.3. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15 mei 2018